Villa Cynamon -
ul. Kopydło 39, 43-460 Wisła (mapa)
- tel.: (033) 855 15 76, tel. kom.: 605 42 42 28, e-mail: info@villacynamon.pl

Polityka Prywatności - Villa Cynamon w Wiśle

I. Słowniczek

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;
 2. Administrator – podmiot wskazany w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 3. Gość – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO;
 4. Pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;
 5. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw;
 6. Villa Cynamon – Villa Cynamon w Wiśle (43-460) przy ul. Kopydło 39.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Gości jest Grupa Anicon Konrad Idzik, ul. Stojałowskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 659-000-33-90.
 2. Administrator dba o bezpieczeństwo danych Gości. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.
 3. W sprawach ochrony danych osobowych Goście mogą kontaktować się z Administratorem poprzez email: info@villacynamon.pl lub pisemnie na adres: Villa Cynamon, ul. Kopydło 39, 43-460 Wisła.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Dane osobowe Gości będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług hotelarskich, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • marketingu usług własnych Administratora, przedstawiania ofert i promocji, przesyłania informacji do Klientów drogą elektroniczną – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Podanie przez Gości danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług noclegowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 3. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych Villi Cynamon w Wiśle zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości oraz ochrony mienia.

IV. Kategorie przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Gości:
  • W przypadku usług noclegowych:
   • Imię i nazwisko;
   • Numer PESEL;
   • Adres zamieszkania;
   • Wizerunek;
   • Adres e-mail;
   • Numer telefonu.
 2. W przypadku wyrażenia przez Gości chęci otrzymywania informacji marketingowych – na podstawie odrębnej zgody – Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres e – mail.

V. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Gości Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym te dane na zlecenie Administratora np. podwykonawcom usług Administratora, pracownikom Administratora, firmom obsługującym stronę internetową Administratora tj. www.villacynamon.pl oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych Gości poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych Gościh

 1. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji oznaczonego celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni, a po jego upływie zostają usunięte.

VIII. Uprawnienia Gości

 1. Gościom, w zakresie ich danych osobowych, przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. W celu wykonywania praw Gości prosimy o skierowanie żądania pod adres e–mail info@villacynamon.pl lub pisemnie pod adres: Villa Cynamon, ul. Kopydło 39, 43-460 Wisła.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Gości danych wymienionych w pkt IV.1 niniejszej Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania Administrator może odmówić zawarcia umowy.
 2. Podanie przez Gości danych wymienionych w pkt IV.2 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana.

X. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na stronie internetowej www.villacynamon.pl są własnością Administratora i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
 2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Administratora. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

XI. Pliki cookies

 1. Strona internetowa Administratora tj. www.villacynamon.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
 2. Goście mogą zarządzać plikami cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Gości obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Administratora tj. www.villacynamon.pl.
O nas  |  Pokoje  |  Cennik  |  Galeria  |  Małe spa  |  Kontakt  |  Polityka Prywatności
Karta Wyjątkowego Gościa
Strony internetowe Strony internetowe Cieszyn